Перейти на украинский язык Перейти на русский язык Перейти на английский язык

Статут спілки Сіверко

 

СТАТУТ

СПІЛКИ ПИСЬМЕННИʲ”ѲВЕРКО”ХАРЬКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     (прийнятий на загальних зборах 17.06.2017)

     Статут, прийнятий на Установчій конференції Спілки письменників “Сіверко”  (Протокол №1 від 19 березня 1997 року, Голова конференції ‑ Купін Микола Йосипович, секретар - Петров Олег Олександрович, розроблений згідно Закону України “Про об'єднання громадян”),

ПЕРЕГЛЯНУТО І ПРИЙНЯТО

в новому варіанті на загальних зборах Спілки письменників “Сіверко” Харьківської області, Протокол №1 від 17.06.2017 року.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Спілка письменників Харьківської області “Сіверко” (далі — Спілка) - це

добровільна творча самоврядована громадська організація, створена на засадах єдності інтересів громадян для сумісної реалізації і захисту їхніх прав, свобод і реалізації творчих здібностей у літературній діяльності, друкуванні творів та організації творчих виступів, з метою привнесення культури та розширення освітнього кругозору найпоширених верств населення відповідно до Конституції України та норм Міжнародного права і цього Статуту.

 

2. Засновниками Спілки є:

- Купін Микола Йосипович,

- Іванов Юрій Ісаєвич,

- Половнєв Дмитро Миколайович.

3. Діяльність Спілки територіальних обмежень не має.

4. Головними принципами діяльності Спілки є:

- добровільне входження і вихід з неї;

- широка творча співдружність з іншими об'єднаннями у розвитку

  літератури;

- виборність і підзвітність усіх її органів.

5. Спілка не є прибутковою організацією.

6. Розташування керуючих органів: м. Харків, вул. Данилевського, д. 34,

тел.705-19-90

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

     1. Метою Спілки є :

·Сприяння розвитку національної літератури, створення умов для її

розвитку і самобутності, співпраця з діячами літератури інших  об'єднань і країн.

     2. Завданнями Спілки є:

                  - консолідація літературних сил у пошуку, організації і виховання 

                   обдарованої молоді, здійснення творчих зв'язків з літераторами

                   об'єднань країни та зарубіжжя;

                   - пропаганда кращих творчих надбань літераторів, зміст яких не  

                   суперечить принципам рівноправної співпраці, гуманізму і дружби 

                    між народами;

·участь у формуванні навчальних програм з національної та зарубіжної літератури і мови, з метою добірки кращих творів у формуванні світогляду молоді;

·відстоювання чистоти мови і втілення новітніх словотворень у літературі і ЗМІ (засобах масової інформації);

·сприяння вивченню культурної та історичної спадщини України;

·захист творчої самобутності особистості, свободи слова та індивідуальності письменника;

·сприяння охороні авторських прав і творчої спадщини письменника;

·надання моральної і матеріальної підтримки членам Спілки в публікації та розповсюдженні творів;

·організація фахового навчання молодих літераторів - початківців;

·пропаганда і організація творчих зустрічей членів Спілки з широкими верствами населення;

·протидія будь-яким формам політичної, релігійної, національної дискримінації.

·Для реалізації цих завдань Спілка:

- ознайомлює і пояснює свої цілі і завдання;

- створює бібліотеку Спілки, гуртки, студії, клуби, салони, кафе, асоціації, товариства, музеї тощо;

- домагається встановлення памятників і меморіальних дошок видатним письменникам;

- здійснює видавничу діяльність та виступи в ЗМІ;

- організовує і проводить літературні свята, концерти, конкурси, фестивалі, зустрічі, семінари тощо;

- проводить концерти та літературні виступи у навчальних і виховних закладах та інтернатах для літніх людей, у напрямку культури з метою ознайомлення з історичними та новітніми надбаннями в літературі;

- вносить до державних і місцевих органів влади і управління проекти з нормативних та правових актів, домагається їх втілення у відповідності діючого Законодавства України;

- бере участь в організації і проведенні виборчих компаній, висуває кандидата у місцеві та державні органи влади та управління;

- здійснює іншу діяльність у відповідності з чинним законодавством.

·Діяльність Спілки незалежна від будь-якої партії.

3. ЧЛЕНСТВО

1.Членами спілки можуть бути літератори, що досягли творчої зрілості, усвідомлення завдань літератури і виявляють духовну і культурну спорідненість з українським народом та виявляють співдружність з народами світу і дотримуються цього Статуту.

 

2. Прийняття членів здійснюється таємним голосуванням 2/3 членів президії на підставі письмової заяви та рекомендації двох членів цієї Спілки, при наявності публікацій та попереднього обговорення  на літературній студії Спілки.

 

3. Члени Спілки МАЮТЬ РІВНІ ПРАВА, в тому числі:

- обирати і бути обраними в правління та інші органи Спілки;

- мати доступ до інформації про діяльність Спілки;

- виступати з ініціативами і брати участь у здійсненні завдань

  Спілки;

- вийти зі Спілки;

- користуватися іншими правами, що витікають зі Статуту.

                4. Члени Спілки зобов'язані:

- дотримуватися і виконувати цей Статут;

- не  перебувати в об'єднаннях, діяльність яких суперечить цілям і задачам Спілки;

- не вчиняти дій, що завдають моральних чи матеріальних збитків

  Спільці та її членам.

                5. Члени Спілки можуть бути ВИКЛЮЧЕНІ з  її  лав:

- за порушення Статуту;

- за здійснення діяльності, несумісної з  цим Статутом;

- за несплату внесків протягом 2-х років;

- рішення про виключення може бути оскарженим у вищому органі

  Спілки — загальних зборах Спілки.

·6. Члену Спілки видається  ЧЛЕНСЬКИЙ КВИТОК встановленого

зразка.

ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО

 

·Почесними членами Спілки можуть бути:

- особи, що надали неоціненну допомогу Спілці у здійсненні її діяльності, зростанні  її  авторитету;

- видатні письменники сучасності, творчість яких чинить великий вплив на виховання, духовне і фахове зростання членів Спілки.

·Приймання в Почесні члени Спілки здійснюється на підставі письмової чи усної згоди запрошеного до вступу у Почесні члени Спілки.

·Виключення Почесного члена Спілки здійснюється рішенням зібрання за поданням правління.

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

1. Вищим керівним органом Спілки є ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, які скликає ПРАВЛІННЯ не рідше одного разу на рік.

- Позачергові збори скликаються на вимогу не менше 1/3 членів Спілки. Збори правомочні, якщо в їх роботі беруть участь не менше половини (1/2) членів Спілки. Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань, що витікають з цього Статуту.

- До виняткової компетенції зборів належать:

- прийняття програмних документів Спілки;

- прийняття Статуту і внесення до нього змін і доповнень;

- ліквідація і реорганізація Спілки;

- обрання Правління і його Голови;

- обрання контрольно-ревізійної комісії;

- реалізація права власності Спілки, в тому числі делегування правлінню Спілки функцій з управління майном або іншими засобами. Рішення зібрання, передбачені першими трьома пунктами, приймаються 2/3 учасників зібрання. Рішення за іншими пунктами приймаються більшістю голосів.

2. В період між зборами діяльністю Спілки керує правління, що обирається терміном на два роки:

- засідання правління проводиться в міру необхідності, 1 раз на квартал. Правління правомочне, якщо в його роботі бере участь не менше половини його членів. Правління має право приймати рішення з будь-яких питань, що витікають з цого Статуту, окрім віднесених до виняткових компетенцій зборів.

                                 До виняткової компетенції правління належать:

·обрання з числа членів правління заступників Голови і відповідального секретаря правління.

·створення комісій за напрямками роботи;

·заснування літературних студій, друкованих органів тощо;

·утворення місцевих і первинних організацій Спілки і затвердження їх голів;

·організація виконання рішень зборів;

·затвердження розміру вступних та членських внесків і порядку їх збирання;

·приймання нових членів Спілки;

·висунення кандидатів у депутати.

·Голова Правління:

- організує роботу правління і виконання його рішень;

- без доручення представляє Спілку у державних, громадських органах, закладах, підприємствах тощо;

- за узгодженням з правлінням розпоряжається майном і фінансами Спілки.

·Заступники голови правління Спілки організовують її роботу за відповідними напрямками  її  діяльності. Під час відсутності голови правління Спілки — організовує її роботу за відповідними напрямками діяльності.

·Відповідальний секретар правління організує і веде діловодство Спілки і облік членів Спілки.

 

КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Спілки здійснює

контрольно-ревізійна комісія, яка обирається на два роки.

     2. Контрольно-ревізійна комісія самостійно планує і організовує свою

      діяльність і підзвітна лише загальним зборам.

     3. Усі посадові особи Спілки зобов'язані надавати контрольно-

     ревізійній комісії пояснення і документи про рух доручених їм

     матеріальних засобів Спілки.

ВЛАСНІСТЬ СПІЛКИ

·Спілка може мати у своїй власності кошти і майно, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

·Спілка набуває право власності на засоби і майно, передане їй  -  членами Спілки, державою, в тому числі: пожертвованя громадян і підприємств, закладів і організацій, засобів, придбаних за рахунок вступних і членських внесків та інших - на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

·Засоби та інше майно Спілки, як під час діяльності, так  і  у разі її ліквідації, не можуть бути поділені між членами Спілки, а використовуються для статутних завдань чи на добродійні цілі, у випадках, передбачених Законодавством України чи за рішенням суду, або направляються у прибуток держави.

·Вступні і членські внески, пожертвувані засоби і майно не підлягають поверненню членам Спілки.

 

ВИДАВНИЧА, КОНЦЕРТНА, ЛЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

·Спілка здійснює концертну, лекційну, культурно-

просвітницьку діяльність на волонтерських засадах.

·Видання збірок, альманахів з творами членів Спілки

здійснюється за рахунок коштів самих членів та міценатства.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спілка має право засновувати або вступати в міжнародні і міжрегіональні (неурядові, творчі) організації, звертатися до міжрегіональних та міжнародних обє'днань з питань літератури та захисту своїх прав, укладати творчі угоди, що не суперечать Законодавству та міжнародним зобов'язанням України.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

·Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом її реорганізаці чи ліквідації.

·Ліквідація Спілки здійснюється за рішенням загальних зборів чи суду.

·Майно, що  залишилося після припинення діяльності Спілки,

              використовується відповідно положення цього Статуту і чинного

             законодавства Україниє

 

Статут Спілки письменників  “Сіверко”  Харьківської області  переглянуто і прийнято  зі  внесеними змінами на загальних зборах  від 27.06.2017 Постановою №1  від 27.06.2017  року.

 

Статут набуває сили зі дня надрукування в ЗМІ.

                                                                                                                                                                   

На шісти аркушах.

                                          Секретар загальних зборів _______ Ніка Коен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виписка

 

із Протоколу № 1 загальних зборів Спілки письменників ”Сіверко” Харьківської області від 27.06.2017 року

                                                                                                      членів: 30

                                                                                                      присутні: 21

                                                            Питання дня:

1. Ознайомлення зі Статутом Спілки.

2. Внесення змін і доповнень до Статуту.

3. Прийняття Статуту.

3. Обрання керуючих органів Спілки.

 

Постанова №1

загальних зборів Спілки письменників “Сіверко” Харьківської області

              І. Статут  від 27.06.2017 року Спілки письменників “Сіверко ” Харьківської області прийнято “одноголосно”.

Статут набуває сили зі дня наголошення та  надрукування в ЗМІ.

              ІІ. До Правління Спілки обрані наступні члени:

                        1. Голова Спілки – Лихоманова Людмила Іванівна (пс. Борова)

                        2. Заступник з організаційних питань - Сталін Олександр 

                            Валерійович (пс.Зорін)

                        3. Заступник з творчих питань — Тетяна Семенова (пс.Інтанія Сів)

                        4. Казначей - Коваленко Зінаїда Максимівна

                        5. Ревізійна комісія у складі:

                            - Павлова Віра Олексіївна,

                            - Михалюк Олександр Миколайович

                            - Медуха Лариса Вікторівна.

                        6. Секретар — Ворончихіна Ксенія Сергіївна.

 

       Всі питання зборів було розглянуто. Постанову прийнято “одностайно” до виконання всіма членами Спілки письменників “Сіверко” Харьківської області.

 

 Вірно:

 Секретар загальних зборів — Коєн Ніка  ____________

 Статут вступає в силу з дня наголошення і друкування у СМІ

                                                                                                           27.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

                                                Протокол №1

загальних зборів Спілки письменників “Сіверко” Харьківської області

27.06.2017                                                            Членів Спілки — 30

                                                                     Присутні — 22

Повістка денна

 1. Обговорення і внесення змін до Статуту Спілки письменників “Сіверко”,

     прийнятого 19 березня 1997 року.

 2. Прийняття нового Статуту від 27.06.2017 року.

 3. Вибори членів правління та ревізійної комісії.

 4. Різне.

 

       З першого питання виступив Михалюк Олександр Миколайович, який вніс пропозицію щодо перегляду Статуту Спілки, внесення змін, які потребує сьогодення: а саме:

 - пункт - “Мета і завдання” доповнити реченням: “Сприяння розвитку національної літератури, створення умов щодо її розвитку і самобутності, співпраця з діячами літератури інших країн”.

· 

В дискусії виступили Віра Павлова та Лариса Медуха, які запропонували записати у 5-тім пункті Статуту, що “Спілка є неприбутковою організацією і концерти проводить на волонтерських засадах”.

 

За ці внесення змін члени зібрання проголосували “Одностайно”.

 

З другого питання виступила Зоя Кульгіна, яка внесла пропозицію прийняти Статут.

Статут від 27.06.2017 року на загальних зборах членів Спілки письменників “Сіверко” Харьківської області — прийнято “Одностайно”.

 

З третього питання  виступила Гармаш Олена, яка запропонувала провести перевибори складу членів Правління у зв'язку з вибулими Івановим Юрієм Ісаєвичем та Купіним Миколою Йосоповичем (довідка про смерть).

 

Людмила Ситнік запропонувала ввести до складу Правління :

Людмилу Іванівну Лихоманову (пс. Борова), (пс.Інтанія Сів), Олександра пс. Зорін).

 

Леонід Старагін запропонував доповнити список і додав кандидатури Коваленко Зінаїди, Михалюка ОлександраМиколайовича, Віри Олексіївни Павлової, Лариси Медухи.

 

 Загальні збори письменників “Сіверко” затвердили подані кандидатури Правління:

·Голова Спілки — Лихоманова Людмила Іванівна ( псевдонім - Борова)

·Заступник з організаційних питань — Сталін Олександр Валерійович (псевдонім - Зорін).

·Заступник з літературно-творчих питань — Тетяна Семенова(псевдонім - Інтанія Сів).

·Казначей - Коваленко Зінаїда Максимівна.

·Секретар Спілки - Ворончихіна Ксенія Сергіївна.

 

Члени ревізійної комісії:

     1.  Михалюк ОлександрМиколайович.

·Павлова Віра Олексіївна.

·Медуха Лариса Вікторівна.

 

Дані кандидатури членів "Одноголосно ”затверджено на загальних зборах  Спілки письменників “Сіверко”.

 

З третього питання виступила Людмила Борова, яка розповіла про підготовку концерта “Поезія Анни Ахматової”.Обговорена програма концерта.

 

Всі питання порядку денного вирішено.

 

·Постановляючу частину прийнято “Одностайно”.

Загальні збори завершено.

 

 

                                              Секретар загальних зборів ________ Ніка Коен

                                                                                            27.06.2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зі СТАТУТОМ Спілки письменників “Сіверко” від 27.06.2017 р. члени спілки ознайомилися:

з/п

білет

Прізвище, ім'я, по батькові

Псевдонім

телефон

Дата

вступу

Вибув

Підпис

1

 

Купін Микола Йосопович

Почесний член

 

 

     Вибув 31.01.2017

 

2

 

Іванова Надія Олексіїана

 

975282916

 

 

 

3

 

Михалюк Олександр Миколайович

 

637474841

01.06.16

 

 

4

 

Лихоманова Людмила Іванівна

Борова

974899044

01.06.16

 

 

5

 

Сидорова Тетяна

 

Інтанія Сів

 

01.06.16

 

 

6

 

Ситнік Людмила

 

 

 

 

 

 

7

 

Пономаренко Наталья Юріївна

 

 

 

 

 

8

 

Шемет Вікторія Андріївна

 

 

 

 

 

9

 

Шемет Наталья Володимирівна

 

 

 

 

 

10

 

Теплицький Володимир Аронович

 

 

 

 

 

11

 

Кульгіна Зоя Павлівна

 

 

 

 

 

12

 

Гармаш Олена

 

 

 

 

 

 

13

 

Алексєєва Людмила Олександрівна

 

 

01.06.16

 

 

14

 

Костюк Олена Петрівна

 

 

01.06.16

 

 

15

 

Моїсеїва Людмила Олексіївна

 

 

01.06.16

 

 

16

 

Кривошей Євдокія Рафімовна

Діна Мамедова

 

01.06.16

 

 

17

 

Кобзар Ніна

 

 

 

01.06.16

 

 

18

 

Маслова Ольга Олексіївна

 

 

01.06.16

 

 

19

 

Вершиніна Людмила Павлівна

 

 

01.06.16

01.08.17

 

20

 

Сухарєва Вікторія Олександрівна

Ніка Коен

 

01.06.16

 

 

21

 

Ворончихіна Ксенія Сергіївна

 

 

01.06.16

 

 

22

 

Гасанова Маргарита Петрівна

 

 

01.06.16

 

 

23

 

Шептовицький Леонід Давидович

 

 

01.06.16

 

 

24

 

Старагін Леонід

 

 

01.06.16

 

 

25

 

Глущенко Володимир Андрійович

 

 

01.06.16

 

 

26

 

Медуха Лариса Вікторівна

 

 

01.06.16

 

 

27

 

Бартєнєва Олена

 

 

 

 

 

28

 

Сталін Олександр Валерійович

 

 

 

 

 

29

 

Мєльнік Олена

 

 

 

 

 

30

 

Павлова Віра Олексіївна

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На нашому сайті з'явився ресурс, який допоможе знайти найближчу до вас бібліотеку, дізнатися, як з нею зв'язатися і скористатися її послугами. Будемо ближче в цифровому і реальному світі!
Календар подій
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Проверка тИЦ и PR
Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського

Адреса: Україна, Харків, 61058, вул. Данилевського, б. 34
Телефон: (057) 705-19-90.
Телефон: +38 097-158-98-41.
E-mail: citylibbelin@gmail.com
Розклад роботи - з 10.00 до 18.00
Вихідний день – вівторок, влітку: субота та неділя
Санітарний день – останній день місяця
Детальна контактна інформація
©Copyright ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського
2011-2020