Перейти на украинский язык Перейти на английский язык

Центральна міська бібліотека
ЦБС Шевченківського району м. Харкова

Правила користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотеками ЦБС Шевченківського району розроблені у відповідності до статей 19, 20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених Наказом Міністерства культури від 19.04.2017 за № 340, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297- VI, Статутом КЗК «ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського ЦБС Шевченківського району м. Харкова».

1.2. Бібліотека – інформаційний, культурний, просвітній заклад Шевченківського району м. Харкова, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.3. Правила користування регулюють відносини бібліотеки та користувачів, визначають права та обов’язки користувачів та бібліотеки.

   1.4. Бібліотека визначає при наданні користувачам документів розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов’язань щодо                            повернення одержаних у бібліотеці документів. (ст. 20. Права бібліотек. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»)

 

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні та фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі,віку, освіти, мовних ознак, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування бібліотеками ЦБС Шевченківського району.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, Інтернет - зал, дистанційне обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки.

2.3. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних), електронний каталог корпоративної мережі публічних бібліотек міста Харкова, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги,документи (далі - документи) з бібліотечного фонду, одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись послугами Інтернет - залу, користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека, брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються для користування в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

        Спеціальні бібліотеки можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів та специфіки їхнього обслуговування.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.

        Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати інформацію про них з електронного каталогу корпоративної мережі масових бібліотек міста, а також за допомогою Інтернету.

2.8. Правила користування Інтернет - залами відображені в "Правилах користування Інтернет - залами" бібліотек Шевченківського району.

2.9. Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.10. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), де зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати та своїм підписом підтверджують:

        * зобов’язання їх виконувати

        * дозвіл на використання своїх персональних даних бібліотекою з метою здійснення її повноважень у відповідності до Закону «Про захист персональних                   даних»

        У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

        Діти й підлітки до 16 років записуються до бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких                                перебувають діти.

        Діти й підлітки до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

        Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача (крім дошкільників та учнів 1–4-х класів). Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.ити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами, сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. (ст. 20. Права бібліотек. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»)

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або компенсувати ринкову вартість документа.

   У разі пошкодження або втрати документа, отриманого через внутрішньосистемний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (або копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством і Правилам користування Інтернет - залами.

3.8. Користувачі повинні бути з працівниками взаємно ввічливими, дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні бібліотеки заборонено.

3.9. Користувачі зобов'язані виконувати Правила користування бібліотекою, дбайливо ставитися до її фондів і майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, ввічливо ставитися до працівників і інших відвідувачів бібліотеки.

3.10.В разі навмисного пошкодження або крадіжки видань з бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за скоєний злочин згідно з чинним законодавством України.

         Про таке порушення бібліотека повідомляє адміністрацію за місцем роботи або навчання, а також в інші бібліотеки міста.

3.11. Відвідуючи бібліотеку, читач не має права доступу до відкритих фондів з сумками і портфелями. Гроші та цінні речі на зберігання не приймаються.

3.12. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотеки зобов'язані:

4.1. Здійснювати наукове формування фонду інформаційних ресурсів у відповідності зі статусом бібліотеки і з урахуванням інтересів і запитів користувачів.

4.2. Створювати умови для використання бібліотечних фондів з метою оперативного задоволення запитів користувачів: на абонементі, в читальному залі та Інтернет - залі; надавати допомогу в підборі потрібних документів.

4.3. Інформувати користувачів про всі види послуг, які надає бібліотека.

4.4. Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.5. Сприяти підвищенню культури читання.

4.6. Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами.

4.7. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

4.8. Враховувати запити користувачів при формуванні фондів, інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.9. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

4.10. Створювати бібліотечні ради.

На нашому сайті з'явився ресурс, який допоможе знайти найближчу до вас бібліотеку, дізнатися, як з нею зв'язатися і скористатися її послугами. Будемо ближче в цифровому і реальному світі!
Календар подій
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Банери партнерів

Проверка тИЦ и PR
Центральна міська бібліотека централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова

Адреса: Україна, Харків, 61058, вул. Данилевського, б. 34
Телефон: (057) 705-19-90.
Телефон: +38 096-860-08-20.
E-mail: citylibbelin@gmail.com
Розклад роботи - з 10.00 до 18.00
Вихідний день – вівторок, влітку: субота та неділя
Санітарний день – останній день місяця
Детальна контактна інформація
©Copyright ЦМБ ЦБС Шевченківського району м. Харкова
2011-2024